Důvody sloučení

Jak asi někteří víte, Občanské sdružení Antibezreklamky bylo od samého počátku inspirované o.s. Společná obrana (www.spolecna-obrana.estranky.cz), jehož předsedou je Mgr. David Ondrejkovič. S tímto sdružením si po celou dobu pomáháme - jak informacemi, tak zkušenostmi. Společná obrana zase dlouhodobě spolupracuje s Občanským sdružením STOP (Stop Trestuhodným Obchodním Praktikám (www.stop-prolux.net/), přičemž obě sdružení dosáhla v boji proti podvodným firmám skvělých úspěchů (díky o.s. Stop Prolux například známá podvodná realitní kancelář Prolux nesmí uzavírat smlouvy!). Obě uvedená partnerská sdružení řeší konkrétní jádra nekalých aktivit, která jsou v některých podstatných detailech odlišná od těch našich. Spojením našich now-how tedy můžeme pokrýt širší spektrum podvodných firem (rozšířit náš záběr i o ostatní katalogové podvody) a současně zefektivnit administrativu spojenou s chodem sdružení (díky dělbě práce mezi větší počet aktivních členů).


PROČ BYLO ÚČELNÉ UVAŽOVAT O SLOUČENÍ?

* Všechna tři sdružení se postupně sblížila tím, jak jsme se v průběhu času všichni vzájemně seznámili s praktikami nekalých obchodních subjektů, proti kterým aktivně vystupujeme. Také naše kontakty ve státní správě, mezi advokáty, státními úředníky i politiky jsou více-méně shodné.

* Vedení každého z výše uvedených sdružení se sice i nadále specializuje na mírně odlišný konkrétní druh nekalých praktik (což může i ve spojeném sdružení zůstat stejné), ale administrativa je stejná - výroční zprávy, účetnictví, knihy jízd.... Přitom v každém z těchto sdružení je někdo, kdo by se mohl a chtěl na danou konkrétní administrativní agendu specializovat. Spojení těchto
sdružení tak může přinést i citelnou úsporu času a prostředků.

* Počet členů v novém sdružení přesáhne 800 členů, což bude pro nás všechny významná posila!


JAKÝ BYL POSTUP SLOUČENÍ?

* Cílem bylo vytvořit jedno Občanské sdružení zaměřené proti nekalým obchodním praktikám, které spočívají v tom, že nějaký obchodní subjekt postaví jádro svého podnikání na předpokladu, že ekonomicky významná část adresátů jejich obchodních nabídek v dobré víře přehlédne důležité ustanovení ve smlouvě, které tuto smlouvu činí jednostranně a nápadně nevýhodnou.

* Dohodnutým názvem zfúzovaného Občanského sdružení je Občanské sdružení Společná obrana.

* Nový výbor je pětičlenný, složený z předsedy, dvou místopředsedů a dalších dvou členů. Předseda a 2 místopředsedové budou mít právo za sdružení jednat dané přímo stanovami a také budou mít právo disponovat s datovou schránkou a účtem sdružení. Složení členů nového výboru, předsedy i místopředsedů bylo schváleno členy všech dosavadních členů všech tří sdružení.

* Účet nově zfúzovaného sdružení je i nadále transparentní - byl použit účet o.s. Společná obrana 
https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2400119149, na který byly přeneseny prostředky z našeho účtu a z účtu o.s. STOP.

* Vytvoříme nové webové stránky (již máme zaregistrovanou doménu 
www.spolecna-obrana.cz a www.protipodvodníkum.cz) a založíme i nové e-mailové adresy pro předsedu a výbor s koncovkou spolecna-obrana.cz.

Toto je tedy záměr, na kterém se dohodl výbor našeho sdružení a byl řádně odsouhlasen členy našeho sdružení dne 14.8.2012


Děkuji a přeji všem pěkný den.

Matěj Louda, B.A.

bývalý předseda O.s. Antibezreklamky

nyní místopředseda O.s. Společná obrana